Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

- a “Bringára váltva” c. időszaki kiállítás -

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tiszteletben tartja a magánéletet és a személyes adatok védelméhez való jogot, és elkötelezett ezek védelmében. A Bringára váltva c. időszaki kiállítással (a továbbiakban: „Kiállítás”) kapcsolatos adatkezelésekkel összefüggésben - az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU rendelet, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) alapján - az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Név:

Székhely:

Weblap:

Kiállítás weblapja:

Postacím:

Telefon: E-mail:

Adatvédelmi Tisztviselő:

Adatvédelmi kérelmek:

 

 

 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1072 Budapest, Rákóczi út 42. www.kozlekedesimuzeum.huhttps://www.azeszaki.hu/hu 1426 Budapest, Pf. 37. 06/70-320-9257 info@kozlekedesimuzeum.hu az Adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján köteles

adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: dr. Lakatos Dávid david.lakatos@kozlekedesimuzeum.hu amennyiben          bármilyen   kérése           vagy kérdése        van          az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan          a        fenti címekre          küldheti.      Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük a kért címre.

 


Adatkezelések bemutatása

Kedvezmények biztosítása a jegyváráslás során

Az Adatkezelő egyes személyeknek kedvezményes jegy vásárlását biztosítja. Az adott kedvezmény igénybevétele érdekében, az Adatkezelő felhívására a kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges. Az Adatkezelő kizárólag megtekinti a kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentumot, arról másolatot nem készít, nem tárol e kapcsán semmilyen személyes adatot.

Adatkezelés célja: Belépési kedvezmény biztosítása a Kiállításra, a kedvezményre való jogosultság ellenőrzése.
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közérdekű feladatok ellátásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) e) pont] a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra tekintettel. Figyelemmel a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 3. §-ára is. Fogyatékosságra vonatkozó adat vonatkozásában továbbá - a GDPR 6. cikk (1) e) pont mellett - a GDPR 9. cikk (2) g) pontja (jelentős közérdek) alapján.
Kezelt adatok köre: Kedvezmény igazolása érdekében bemutatott dokumentumon szereplő adatok (pl. életkor).
Érintett: A Kiállításra látogató személy, aki kedvezményt kíván igénybe venni.
Adatkezelés időtartama: A kedvezményre jogosító dokumentum bemutatásának az időtartamáig, adatrögzítés nem történik.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kedvezményre jogosult személy nem tudja igénybe venni a kedvezményt
Adatok forrása: A kedvezményre jogosító dokumentumot bemutató személy.

 Múzeumpedagógia programra jelentkezés, arról információkérés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy e-mailben jelentkezni lehessen múzeumpedagógiai programokra, és arról információt lehessen kérni. Az Adatkezelő ez esetben kizárólag a jelentkező, információt kérő és/vagy a kísérő személy adatait kezeli, és a múzeumpedagógiai programon résztvevő egyéb csoporttagok adatait nem kezeli.

 

 Adatkezelés célja: Információ nyújtása a múzeumpedagógiai foglalkozásokról, arra való jelentkezés biztosítása, múzeumpedagógiai program megtartása.

 Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közérdekű feladatok ellátásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) e) pont] a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra tekintettel.
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, - ha megadásra kerül, akkor - telefons
Érintett: Múzeumpedagógiai programra jelentkező személy és/vagy kísérő személy, múzeumpedagógiai programról információt kérő személy.
Adatkezelés időtartama: Múzeumpedagógiai programra jelentkezéstől, információkéréstől számított 5 év.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az Adatkezelő nem tud információt szolgáltatni a múzeumpedagógiai programról, illetve az arra való jelentkezés nem lesz sikeres.

Adatok forrása: A múzeumpedagógiai programra jelentkező személy és/vagy múzeumpedagógiai programról információt kérő személy.

 
Kiállítással kapcsolatos telefonos és e-mailes megkeresések

Adatkezelés célja: A Kiállítással kapcsolatos telefonos és e-mailes megkeresésekre válasz adása.

 Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közérdekű feladatok ellátásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) e) pont] a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra tekintettel.

 Kezelt adatok köre: Telefonszám és/vagy e-mail cím a megkeresés formájától függően, továbbá a megkeresés során megadott egyéb személyes adatok (pl. név), a megkeresés tartalma és az arra adott válasz.
Érintett: A Kiállítás kapcsán telefonos vagy e-mailes megkereséssel élő személy.

Adatkezelés időtartama: Az e-maileket 5 évig őrzi meg az Adatkezelő. Ha a telefonbeszélgetés indokolja, akkor az e kapcsán rögzített adatok megőrzési ideje is 5 év.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem kap választ az Adatkezelőtől a felmerülő kérdésére.

 Adatok forrása: A Kiállítás kapcsán telefonos vagy e-mailes megkereséssel élő személy.

 

Videófelvételek és fényképek készítése és felhasználása

Ha a Kiállítás látogatója belép a Kiállítás területére, akkor ezen magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy róla - tömegfelvételnek nem minősülő - fénykép és videófelvétel készüljön, és e kapcsán kezelje az adatait az Adatkezelő. Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy ezen fényképek és videófelvételek közzétételre kerüljenek az Adatkezelő honlapjain, közösségi felületein (pl. Facebook, Instagram), kiadványaiban, és e kapcsán az Adatkezelő kezelje az adatait. A fényképek és videófelvételek készítése kapcsán további szabályok elérhetőek az Adatkezelő adatvédelmi szabályzatában, amely itt érhető el: https://www.mmkm.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-szabalyzat (A tömegfelvételnek nem minősülő fénykép és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához a látogató - fenti adatkezelési hozzájárulása mellett - polgári jogi hozzájárulása is szükséges. A látogató a felvételek készítéséhez és felhasználásához a polgári jogi hozzájárulását szintén a Kiállítás területére történő belépéssel adja meg.
Adatkezelés célja: Egyrészről a videó- és fényképfelvételek elkészítésének a célja a Kiállítás megörökítése. Másrészről a Kiállítás és az Adatkezelő népszerűsítése, illetve a Kiállítás illusztrálása azzal, hogy a videófelvételek és fényképek közzétételre kerülhetnek az Adatkezelő honlapjain, közösségi felületein (pl. Facebook, Instagram), kiadványaiban.Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont] mind a videó- és fényképfelvétel elkészítése, mind a videó- és fényképfelvétel felhasználása kapcsán.Kezelt adatok köre: Az érintett képmása.
Érintett: A Kiállítás területére belépő látogató, akiről videó- és/vagy fényképfelvétel készül.Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig
Címzett (adattovábbítás): Videófelvételek és fényképekközösségi oldalon történő közzététele esetén, a közösségi oldal üzemeltetője; illetve egyéb közzététel esetén az esetleges közzétételt biztosító cég/szervezet.

 Az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 
Tömegfelvételek készítése és felhasználása

Az Adatkezelő a Kiállítás látogatóiról tömegfelvételeket készíthet, amely közzé tehet honlapjain, közösségi felületein, kiadványaiban. (A tömegfelvételek elkészítéséhez az érintett polgári jogi hozzájárulására nincs szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján.)

Adatkezelés célja: A tömegfelvételek elkészítésének a célja a Kiállítás megörökítése. A Kiállítás és az Adatkezelő népszerűsítése, illetve a Kiállítás illusztrálása azáltal, hogy a tömegfelvételek közzétételre kerülhetnek az Adatkezelő honlapjain, közösségi felületein (pl. Facebook, Instagram), kiadványaiban. 

 Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közérdekű feladatok ellátásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) e) pont] a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra tekintettel.
Kezelt adatok köre: Az érintett képmása, amely a tömegfelvételen látható.

Érintett: A Kiállítás látogatói, akikről tömegfelvétel készül.

Adatkezelés időtartama: Ameddig az érintett nem jelzi, hogy az adott képen (tömegfelvételen) nem kíván szerepelni.

 Címzett (adattovábbítás): Tömegfelvétel közösségi oldalon történő közzététele esetén, a közösségi oldal üzemeltetője; illetve egyéb közzététel esetén az esetleges közzétételt biztosító cég/szervezet.

 
Nyereményjátékok szervezése

Az Adatkezelő nyereményjátékokat szervezhet, ilyenkor a kért válasz megadásával, egyéb nyereményjátékban való részvételhez szükséges tevékenység megtételével adja meg az érintett az adatkezeléshez a hozzájárulását.

  Adatkezelés célja: a nyereményjátékban való részvétel, és az ezzel összefüggő kommunikáció, a nyertes megállapítása, a nyeremény átadása, illetve a számviteli szabályoknak való megfelelés.

 Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása[GDPR 6. cikk (1) a) pont]. A nyertes adatát, amennyiben az számviteli bizonylatot képez jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) c) pont] alapján kezeli az Adatkezelő.

 Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím (ha az adott nyereményjáték kapcsán szükséges megadni), lakcím (ha nyeremény kézbesítéséhez szükséges), születési év (ha az adott nyereményjáték kapcsán szükséges megadni), nyereményjáték kapcsán beküldött/megadott válasz(ok), továbbá Facebookon szervezett nyereményjátékok esetén a Facebook ID és a profilkép.

 Érintett: A nyereményjátékban résztvevő személy.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a nyereményjáték megkezdését követő 30 napig. A nyertes adatát az Adatkezelő, amennyiben az számviteli bizonylatot képez – a számviteli törvénynek megfelelően – 8 évig megőrzi.Facebookon (Meta) szervezett nyereményjáték: A nyereményjátékot az Adatkezelő szervezi, és az Adatkezelő kezeli ennek érdekében az érintett adatait. A    Nyereményjáték viszont    a Facebookon    (Meta)       kerül megszervezésre(közzétételre), így az érintettek által a Facebookon közzétett személyes adatokat a Facebook (Meta) is megkapja. A Facebook (Meta) ezzel kapcsolatos adatkezelése, adattárolása az Adatkezelőtől teljesen független. A Facebook (Meta) adatkezelési kérdéseiről a következő linken elérhető szabályzatban találhatóak bővebb információk:https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékban.

 

Az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 
Fogyasztói panaszok kezelése

Ha az Adatkezelő olyan szolgáltatást nyújt, amely kapcsán a fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) szerinti panasszal élhet, és a fogyasztó ilyen panaszt nyújt be, akkor az Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat.

Adatkezelés célja: A fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása, panasz kezelése, orvoslása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)].

 Kezelt adatok köre: Név, lakcím, a panaszbejelentés kapcsán megadott, felvett adatok.

 Érintett: Panaszt benyújtó személy.

 Adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek. tekintettel a panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő adatok és az írásbeli válasz 3 évig kerülnek megőrzésre.

 Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az Adatkezelő nem tudja a fogyasztói panaszt kivizsgálni, vagy annak eredményét közölni az érintettel.

Kamerás megfigyelés

Az Adatkezelő a Kiállítás területén kamerás megfigyelőrendszert üzemeltett. Az Adatkezelő kamerás megfigyelőrendszerre külön adatkezelési tájékoztatót tesz közzé, amely elérhető a Múzeum területén.

Érintetti jogok

Az érintett a lentiekben meghatározott érintetti jogai kapcsán követett eljárási szabályok megtalálhatóak az Adatkezelő Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzatában, amely itt érhető el:https://www.mmkm.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-szabalyzat


Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról tájékoztatást kapjon. E körben az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy az adatait milyen célból kezeli; milyen adatait, adatkategóriáit kezeli; kikkel közölte, kikkel fogja közölni az érintett személyes adatait; mennyi ideig tárolja az érintett személyes adatait, ha ez konkrétan nem jelölhető meg, akkor tájékoztatja arról, hogy milyen szempontok szerint fogja meghatározni az adatkezelés időtartamát; továbbá tájékoztatja arról, hogy milyen jogai vannak az érintettnek; illetve a panaszbenyújtási lehetőségről; és az adatok forrásáról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az érintett rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje: ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek; ha az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha az érintett tiltakozik a közérdekű jogalapú adatkezelés ellen, és nincs jogszerű elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; ha az adatkezelés jogellenes; vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását: ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett az érintett kéri azok felhasználásának korlátozását; ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de az érintett szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez; ha az érintett tiltakozott a közérdekű jogalapú adatkezelés ellen, akkor addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad. A tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogaink védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni az adatokat.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, és az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a közérdekű feladatok ellátásához szükséges - a GDPR 6. cikk (1) e) pont jogalapon alapuló - adatkezelések ellen. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő Tájékoztatja Önt, hogy jogai megsértése esetén: 

 

Az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.; weblap: www.kozlekedesimuzeum.hu; Kiállítás weblapja:https://www.azeszaki.hu/hu; postacím: 1426 Budapest, Pf. 37.; telefon: 06/70320-9257; e-mail cím: info@kozlekedesimuzeum.hu; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: david.lakatos@kozlekedesimuzeum.hu).

 

Bírósághoz fordulhat, mely esetben a pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A felügyeleti hatóságnál panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; tel.: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Egyéb

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelések kapcsán adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a Rendelet szerinti harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít adatokat.

Az Adatkezelő gondoskodik saját adatkezelése biztonságáról, és ennek érdekében megteszi a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Az Adatkezelő garantálja, hogy kizárólag az általa meghatározott, arra jogosult személyek ismerhetik meg a kezelt adatokat az adatkezelése során.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Ha módosítás történik, akkor annak dátumát „Frissítve” sor feltüntetésével jelzi az Adatkezelő.

Egyebek tekintetében az Adatkezelő általános Adatvédelmi Szabályzata az irányadó:https://kozlekedesimuzeum.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-szabalyzat

 

Budapest, 2023. 06.